dhari

dhari-a

āge dhari'

akrūra-mūrti dhari'

āne dhari'

brahmā-rūpa dhari'

cāri varṇa dhari'

dhairya dhari'

dhari'

dhari' āne

dhari' dhari'

dhari' rākha

dhariya dhari'

galā dhari'

govardhana-dhārī

hāta dhari'

hāte dhari'

hindu-veśa dhari'

kaṇṭha dhari'

kaṇṭhe dhari'

keśe dhari'

mauna dhari'

more dhari'

nāma dhari'

nanda-veśa dhari'

nija-śire dhari'

pada dhari'

pañca-rūpa dhari'

pāye dhari

pāye dhari'

pīta-varṇa dhari'

prabhu-pada dhari'

  • catching hold of the lotus feet of the Lord — Madhya 16.279
  • catching the feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu — Madhya 14.6

prabhure dhari'

rāja-dvāre dhari'

rakta-varṇa dhari'

rasa-narma-dhārī

rudra-rūpa dhari

sanātana-hāta dhari'

śarīra-dhārī

sei śire dhari

śire dhari

śire dhari'

śire hasta dhari'

tāṅhāra hāte dhari'

tomāra āśā dhari'

  • hoping to meet You some time in the future — Madhya 12.34

turuka-dhārī

vaṁśī-dhārī

veśa dhari'

vetra-dhārī

vīnā-ḍhārī